wyszukiwanie zaawansowane
» Regulamin

Kontakt

 • DTM Grupa Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp. Komandytowa

  Dział ofert
  d.olchawska@dtmhurt.pl
 • E-mail:a.jung@dtmhurt.pl
 • Telefon22 863 02 63
  Andrzej Malecki: 606137518
 • Godziny działania sklepupon-pt 07:00–17:00
  sobota 08:00–14:00

Regulamin

Regulamin Sklepu Internetowego dtmhurtownia.pl

Sklep internetowy działający pod adresem www.dtmhurtownia.pl prowadzony jest przez DTM Grupa Sp. z o.o. Sp. K. , ul. Kleeberga 34, NIP: 966-196-25-22, REGON: 200218023
§1
Wyjaśnienie pojęć
 
 1. Czas realizacji zamówienia – okres od przesłania Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do przesłania Klientowi informacji o gotowości Produktów do odbioru;
 2. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klient – osoba fizyczna lub osoba prawna dokonująca zakupów w Sklepie;
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.);
 5. Konsument – konsument w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego;
 6. Produkt – przedmiot prezentowany na stronie internetowej Sklepu;
 7. Sklep – sklep internetowy DTMHURTOWNIA, dostępny pod adresem dtmhurtownia.pl prowadzony przez DTM Grupa Sp. z o.o.  Sp. K.;
 8. Sklep stacjonarny – sklep prowadzony przez DTM Grupa Sp. z o.o. Sp. K. mieszczący się pod adresem Ul. Potrzebna 48, Warszawa, 02-448.
§2
Postanowienia ogólne
 1. Sklep prowadzi sprzedaż Produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Składanie zamówień za pośrednictwem sieci Internet jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: dostęp do komputera z łączem internetowym
 3. Przeglądanie Produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu jest możliwe bez rejestracji. Złożenie zamówienia wymaga dokonania rejestracji w Sklepie.
§3
Rejestracja
 1. Rejestracja w Sklepie odbywa się poprzez założenie indywidualnego konta Klienta.
 2. Rejestracja w Sklepie jest bezpłatna.
 3. W celu rejestracji w Sklepie należy wypełnić formularz rejestracyjny. Rejestracja wymaga podania następujących danych: imię i nazwisko, nick (pseudonim), adres
  e-mail, numer telefony oraz hasło, jak również zaakceptowania niniejszego Regulaminu Sklepu internetowego „regulamin” oraz wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania i prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz do realizacji zamówień Klienta.  
 4. Klient ponosi pełną odpowiedzialność za prawidłowość i kompletność podanych przez siebie danych.
 5. Po dokonaniu rejestracji w Sklepie, złożenie zamówienia jest możliwe po zalogowaniu się do Sklepu przy użyciu danych podanych przy rejestracji.
 6. Konto Klienta może zostać w każdym czasie usunięte. W tym celu należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej Sklepu bądź wysłać na adres poczty elektronicznej sklepu wiadomość z żądaniem usunięcia konta.
 7. Sklep uprawniony jest do zablokowania konta Klienta, przypadku stwierdzenia, że działanie Klienta narusza powszechnie obowiązujące przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobra osobiste osób trzecich, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu. Zablokowanie konta jest równoznaczne z rozwiązaniem z Klientem umowy o świadczenie usług drogą elektronicznej.

§4
Produkty dostępne w sklepie
 1. Prezentacja Produktów w Sklepie nie jest ofertą w myśl przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowi wyłącznie zaproszenie do złożenia oferty.
 2. Wszystkie Produkty prezentowane w Sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych.
 3. Ceny produktów podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 4. Sklep uprawniony jest do dokonywania na bieżąco zmian cen Produktów oraz zmian w prezentowanym asortymencie. Zmiany je nie mają zastosowania do zamówień złożonych przed datą ich wprowadzenia.   
§5 
Zamówienia
 1. Składanie zamówień na Produkty prezentowane przez Sklep jest możliwe przez 7 (siedem) dni w tygodniu, 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę.
 2. Prezentowane Produkty znajdują się na stanie magazynowym Sklepu, chyba że informacja o dostępności towaru wskazuje inaczej.
 3. W celu złożenia zamówienia na określone Produkty, należy przy danych produktach wybrać opcję „Do koszyka”, a następnie w formularzu zamówienia określić dane zamawiającego oraz dane do faktury, jeżeli ma zostać wystawiona.
 4. Złożenie zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, składaną sprzedawcy przez nabywcę.
 5. Po prawidłowym złożeniu zamówienia, Klient otrzyma na podany w formularzu adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego przyjęcia wraz z oznaczeniem indywidualnego numeru zamówienia, co jest równoznaczne z zawarciem umowy.
§6
Realizacja zamówienia
 1. Płatność za zamówienie nastąpi gotówką lub kartą płatniczą w dniu odbioru.
 2. Sklep oferuje wyłącznie odbiór osobisty zamówienia w Sklepie Stacjonarnym. Koszty związane z odbiorem Produktów ponosi Klient.
 3. Za dodatkowym wynagrodzeniem zamówione Produkty mogą zostać dostarczone przez Sklep do miejsca wskazanego przez Klienta. W takim przypadku warunki dostawy, w szczególności termin, miejsce i koszt dostawy zostaną indywidualnie ustalone z Klientem w Sklepie stacjonarnym w trakcie odbioru Produktów.
 4. Czas realizacji zamówienia jest określony indywidualnie dla każdego Produktu.
  W przypadku złożenia zamówienia na więcej niż jeden Produkt, czasem realizacji zamówienia jest najdłuższy spośród wszystkich określonych dla Produktów składających się na zamówienie.
 5. Sklep poinformuje Klienta o gotowości zamówienia do odbioru wysyłając powiadomienie na adres poczty elektronicznej Klienta.
 6. Klient zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów w terminie 5 dni roboczych od dnia wysłania przez Sklep zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej.
 7. W przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są Produkty niestandardowe, nietypowe, wykonane na zamówienie zgodnie ze specyfikacją Klienta lub nieznajdujące się w stałym asortymencie Sklepu, Klientowi nie przysługuje możliwość ich nieodebrania, zwrotu lub odstąpienia od umowy.
 8. Przy odbiorze Klient zobowiązany jest podać numer zamówienia lub swoje imię i nazwisko.

§7
Reklamacje
 1. Produkty dostępne w Sklepie mogą być objęte gwarancją ich producenta. W takim wypadku postępowanie reklamacyjne odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w gwarancji. Sklep nie udziela gwarancji na sprzedawane Produkty.
 2. W przypadku stwierdzenia wady rzeczy Klient może złożyć reklamację z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej do Sklepu.
 3. Podstawą do reklamacji, naprawy gwarancyjnej jest dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny dostępny do pobrania na stronie internetowej Sklepu.
 4. Reklamowany towar wraz z formularzem reklamacyjnym Klient powinien dostarczyć do Sklepu Stacjonarnego.
 5. Sklep rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji i otrzymania reklamowanego Produktu.
 6. W przypadku pozytywnego rozparzenia reklamacji Sklep niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Powyższe nie narusza uprawnienia Klienta do złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z art. 560 §1 Kodeksu cywilnego.
 7. Klient będący Konsumentem ma prawo zamiast zaproponowanego przez Sklep usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep.

§8
Odstąpienie od umowy
 1. W ciągu 14 dni od odebrania Produktu Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny. W tym celu Konsument powinien złożyć Sklepowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór dostępny jest do pobrania na stronie internetowej Sklepu.
 2. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone w formie pisemnej i przesłane na adres siedziby Sklepu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: a.jung@dtmhurt.pl . Do zachowania terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sklep niezwłocznie prześle odstępującemu potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta będącego Konsumentem Sklep niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od otrzymania oświadczenia zwróci Konsumentowi wszelkie dokonane przez niego płatności. Zwrot płatności nastąpi w Sklepie Stacjonarnym.
 4. Konsument ma obowiązek zwrócić zakupiony Produkt niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Koszty zwrotu ponosi Konsument. Sklep nie odbiera przesyłek za pobraniem.
 5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sklep wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sklep utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  6. w której klient wyraźnie żądał, aby przedstawiciel Sklepu do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania klient żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje klientowi odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  7. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  8. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  9. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
§9
Dane osobowe
 1. Składając zamówienie Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie drogą elektroniczną swoich danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres e-mail) w celach marketingowych i reklamowych, wyłącznie przez …………………….. . W tym celu należy zaznaczyć odpowiednią opcję w formularzu zamówienia
 2. Wszelkie dane osobowe uzyskane przez Sklep są poufne i nie będą ujawniane innym osobom ani innym podmiotom, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Zgodnie z tą ustawą Klienci maja prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.
 
§10
Postanowienia końcowe
 1. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a zwłaszcza Kodeksu cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141 z 2002 r. poz. 1176 z późn. zm.) i Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22 z 2000 r. poz. 271 z późn. zm.).    
 2. Klient akceptując niniejszy regulamin zgadza się na zbieranie i udostępnianie przez Sklep statystyk swojej obecności i aktywności w Sklepie. Dane są zbierane automatycznie i mogą zostać wykorzystane do analizy aktywności Klientów.   
 3. W celach statystycznych  oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. 
 4. Przed skierowaniem sprawy na drogę sądową Klient będący Konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, w szczególności: ….. .
 5. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sklepem rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Sklepu.


 
Przejdź do strony głównej
Oprogramowanie sklepu shopGold.pl